Produkt dnia
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU WWW.SZTOR.PL

 §1

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sztor.pl jest Tomasz Sztorc wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą SZTOR Tomasz Sztorc wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Lipowa 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8221781514, REGON: 388875255, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@sztor.pl, numer telefonu: +48 25 758 10 10 lub + 48 571 802 803, zwany dalej „Administratorem" i będący jednocześnie „Sprzedającym”.

 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

§2  

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta sklepu www.sztor.pl w przypadku:

  1.1 rejestracji konta w sklepie w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy  o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem sklepu),

  1.2 składania zamówienia w sklepie w celu wykonania umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy sprzedaży),

  1.3 zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

  1.4 skorzystania z systemu opinii w celu umożliwienia Klientowi wyrażenia swojego zdania na temat zakupionego w sklepie produktu oraz zawartej ze  sprzedawcą umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy),

  1.5 skorzystania z formularza kontaktowego w celu wysłania wiadomości do Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy).

 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Klient podaje w przypadku:

  2.1  Konta: adres e-mail,

  2.2  Zamówienia: imię i nazwisko, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu,

  2.3  Newslettera: imię i nazwisko, adres e-mail,

  2.4  Systemu Opinii: imię i nazwisko, adres e-mail,

  2.5  Formularza Kontaktowego: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu.

 3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Klianta przechowywane są przez Administratora:

  3.1 w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata,

  3.2 w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 4. Podczas korzystania ze sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 1. Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.
 1. Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) od Klienta mogą być także gromadzone dane nawigacyjne w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  8.1 przetwarzane zgodnie z prawem,

  8.2 zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  8.3 merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§3

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu sklepu, a w szczególności do:

  1.1 podmiotów realizujących dostawę produktów, funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej,

  1.2 dostawców systemów płatności,

  1.3 dostawców systemów ankiet opiniujących,

  1.4 biura księgowego,

  1.5 hostingodawcy,

  1.6 dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,

  1.7 podmiotów zapewniających system mailingowy,

  1.8 dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego.

 2. Dostawcy usług (o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu), którym przekazywane są dane osobowe - w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności - albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (Administratorzy).

 3. Dane osobowe Klienta są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z zastrzeżeniem § 5 pkt 5 oraz § 6 Polityki Prywatności.

 §4

 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Podstawy prawne żądania Klienta:

  2.1 dostęp do danych – art. 15 RODO,

  2.2 sprostowanie danych – art. 16 RODO,

  2.3 usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,

  2.4 ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,

  2.5 przeniesienie danych – art. 20 RODO,

  2.6 sprzeciw – art. 21 RODO,

  2.7 cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

   
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@sztor.pl

 4. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie i nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§5

 PLIKI ''COOKIES''

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej sklepu. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

 3. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym kupującego do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

 4. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym kupującego przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez kupującego.

 5. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Klienta w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Klienta, typie strony z jakiej Klient został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Klienta na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Klienta, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

 6. Administrator wykorzystuje również zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA).

 7. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe (w szczególności sieć Google) w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

 8. Klient ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez:

  8.1 wybór rodzajów plików cookies, na gromadzenie których wyraża zgodę tuż po wejściu na stronę sklepu i pojawieniu się komunikatu dotyczącego cookies,

  8.2 zmianę ustawień w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są również w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl